Privacyverklaring

Privacybeleid

Privacybeleid
Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl geleverde producten en diensten.

Persoonsgegevens die ik verwerk

 Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam lid
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • Emailadres
Verwerkt Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Ellen Bouma grafisch vormgeving en dtp verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal lid bent van  Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl  dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om u te informeren.
  • Om u een factuur te kunnen sturen.
  • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij kunnen uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Muziekvereniging De Vriendschap, Schoorl gebruikt GEEN technische en functionele cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar het genoemde emailadres op onze website.